เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 ------------------------------------------------------------------------------

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตาม  17 (7) มาตรา 22,25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด  4  การสรรหาและการเลือกสรร   ข้อ 19 (8)และ ข้อ 20  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จึงรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง   ชื่อตำแหน่ง  และ  รายละเอียดการจ้าง

 

พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง    คนงานทั่วไป                   จำนวน    5   อัตรา

 

( รายละเอียดตำแหน่ง  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ )

 

 1. คุณสมบัติทั่วไป  และ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ  การเลือกสรร

2.1   คุณสมบัติทั่วไป

     1. มีสัญชาติไทย

     2. มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  และ ไม่เกิน  60  ปี (นับถึงวันรับสมัคร)

     3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพลภาพ   จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือ ไร้ความสามารถ  หรือมีจิต

    ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะ

    ต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง    กรรมการพรรคการเมือง    หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

     การเมือง

6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา

    เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

    หน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือ  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และ ต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

 

 

 

-2-

 

2.2   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้              

 

 1. การรับสมัคร

3.1   วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

                       สมัครสอบได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  เลขที่  79  หมู่ที่  1  ตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   ตั้งแต่วันที่  10  –  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา  08.30  –  16.30 น.         เว้นวันหยุดราชการ

3.2   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                   1. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน  1  ฉบับ

                   2. สำเนาบัตรประชาชน                                         จำนวน  1  ฉบับ

                   3. สำเนาวุฒิการศึกษา / ประกาศนียบัตร                      จำนวน  1  ฉบับ

                   4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม              จำนวน  1  ฉบับ

    ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย

                   5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และ ไม่ใส่แว่นตาดำ         จำนวน  3  รูป

                    6. สำเนาเอกสารอื่น ๆ  ถ้ามี 

หมายเหตุ   ให้ผู้สมัครมายื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งรับรองสำเนาหลักฐานการสมัครทุกฉบับ

    

     3.3   ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร

             ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน  100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

     3.4   เงื่อนไขในการสมัคร

                       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการรับการประเมินสมรรถนะ  และ  กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการรับการประเมินสมรรถนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะให้ทราบ  ในวันที่  24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

4.2  กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

       ประเมินสมรรถนะ  ในวันที่   27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -3-

 

 

 

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 

 1. หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

 

 1. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้   ในวันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563   ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  1  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี

 

 1. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  กำหนด

 

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่   2   พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

                                                                    ลงชื่อ  

                                                                             ( นายนิทัศน์  ลูกอินทร์ )

                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป      ตำแหน่ง      คนงานทั่วไป

 

สำนักปลัด

 • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  จำนวน 1 คน

กองคลัง

 • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  จำนวน 2 คน

      กองช่าง

 • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  จำนวน 2 คน         

 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  หรือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

     2.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่

    

     3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

 

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง
 3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
  1. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
  2. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
  3. มนุษย์สัมพันธ์
  4. ทัศนคติ  แรงจูงใจ
  5. ความรู้ในสายงานที่ต้องปฏิบัติ

 

50

50

100

โดยวิธีการสัมภาษณ์

รวม

200

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

 

ตามประกาศการรับสมัครพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ลงวันที่ วันที่2พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

 1. ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างทั่วไป

 

 1. ตำแหน่ง                        คนงานทั่วไป

 

 1. ระยะเวลาการจ้าง              4 มกราคม พ.ศ. 2564   –  30  กันยายน  พ.ศ. 2564

(ระยะเวลาการจ้างจะดำเนินการต่อสัญญาจ้างเป็นรายปี หากมีผลการประเมิน

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป

 1. อัตราว่าง                        จำนวน  5  อัตรา

 

 1. ค่าตอบแทน                    ค่าตอบแทน  9,000  บาท  ค่าครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท

 

 1. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง