การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นโยบาย / มาตรการ / แนวทางการดำเนินงานประกอบการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!