ประกาศโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (สายทางสายคอนกรีตเดิม-ซอยโชคสายฝน)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (สายทางสายคอนกรีตเดิม-ซอยโชคสายฝน)ตามแบบ อบต.กำหนด