เผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายเขตท่อประปา ม.3

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

 โครงการขยายเขตท่อประปา ม.3 ตามแบบ อบต.กำหนด