เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านนางบุญมี คนลำ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านนางบุญมี คนลำ ตามแบบ อบต.กำหนด