เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดสละ หมู่ที่ 4 (บ้านนายสมมาตร)

 ประเภท : 

โครงการขุดสละ หมู่ที่ 4 (บ้านนายสมมาตร) ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตามแบบ อบต.กำหนด