เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านบ้องตี้ล่าง-ทุ่งมะเซอย่อ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านบ้องตี้ล่าง-ทุ่งมะเซอย่อ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร

ตามแบบ อบต.กำหนด