เผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 จำนวน 19 จุด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 จำนวน 10 จุด ตามแบบ อบต.กำหนด