ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

     ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใด งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน

งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานเกี่ยวกับตราข้อบังคับตำบล งบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ

งานกฎหมายและคดี งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานรักษาความสะอาด อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ และ

พัฒนาชุมชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การเบิกจ่าย

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และการนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ

การจัดทำงบ จัดทำบัญชีทุกประเภท งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานสำรวจ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  เขียนแบบงานประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ  

งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง งานซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย