เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดาโพ้ หมู่ 2 ตามแบบ ปปช1.

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดาโพ้  หมู่ 2 ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด