ข้อมูล อบต.

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

     “ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้     เป็นที่พึ่งชาวประชา     มุ่งเน้นการศึกษา    พัฒนาเศรษฐกิจ 

ใส่ใจคุณภาพชีวิต   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

     1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทั่วถึง

     2.  จัดระเบียบชุมชุนและสังคม สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     3.  อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่

     4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     5.  ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.  ส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว และ การขนส่ง

     7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

     8.  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านบ้องตี้บน 417 401 366 767 คน
หมู่ที่ 2 บ้านบ้องตี้ล่าง 432 464 461 925 คน
หมู่ที่ 3 บ้านท้ายเหมือง 337 300 272 572 คน
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะเซอย่อ 527 518 477 995 คน
ข้อมูลรวม : คน

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล    

     ตำบลบ้องตี้ เป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  มีระยะทางห่างจาก

ที่ว่าการอำเภอไทรโยคไปทางทิศตะวันตก ประมาณ  29  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  132 

ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  82,500  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

 

     ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   ตำบลวังกระแจะ  อำเภอไทรโยค

     ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลศรีมงคล และ ประเทศพม่า

     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค

     ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ประเทศพม่า

จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลบ้องตี้แบ่งการปกครองเป็น 4  หมู่บ้าน  ดังนี้

     1.)        หมู่ที่  1   บ้านบ้องตี้บน                        2.) หมู่ที่  2   บ้านบ้องตี้ล่าง 

     3.)        หมู่ที่  3   บ้านท้ายเหมือง                     4.) หมู่ที่  4   บ้านทุ่งมะเซอย่อ

ลักษณะภูมิประเทศ

     ตำบลบ้องตี้มีลักษณะภูเขาล้อมรอบเป็นลูกคลื่น มีภูเขาเล็กๆ อยู่ทั่วไป และสภาพทางกายภาพเป็น

ที่ราบเชิงเขา หรือที่ราบหุบเขา การตั้งบ้านเรือนของราษฎรจะกระจายอยู่ตามพื้นที่ราบและ

ลำห้วยบ้องตี้ น้ำในลำห้วยบ้องตี้เป็นแหล่งน้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ มีแหล่งต้นน้ำไหลจาก

เขามะพร้าวที่อยู่ทางทิศใต้และไหลจากภูเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตก  ไหลผ่านหมู่บ้านไปทาง

ทิศตะวันออก แยกขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านบ้านบ้องตี้ล่าง  บ้านทุ่งมะเซอย่อ ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย

ที่บ้านแก่งประลอมตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค

ลักษณะภูมิอากาศ  

     อากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูร้อนจะร้อนและแล้งมาก ฤดูฝน ฝนจะตกซึ่งในปัจจุบันฝนตก

ในปริมาณน้อยและหมดเร็วไม่ตรงตามฤดูกาล  ฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น  อาจมีลมและมีหมอกหนา

ในบางครั้ง

ลักษณะของดิน

     ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

ลักษณะของแหล่งน้ำ

     ลักษณะของแหล่งน้ำ แบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่

     1.) แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ลำห้วยบ้องตี้บน ลำห้วยบ้องตี้ล่าง ลำห้วยพุสมี ลำห้วยท้ายเหมือง

ลำห้วยหมู่กระเหรี่ยง ลำห้วยบ้านทุ่งมะเซอย่อ  ลำห้วยข้าวหลาม ลำห้วยลำสมอ ลำห้วยซอยสุพรรณ

ลำห้วยดงยาง ลำห้วยสีดอ ลำห้วยมะนาว ลำห้วยประดู่ทอง

     2.) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ 

        อ่างเก็บน้ำ     จำนวน 5   แห่ง  ได้แก่

        (1.)  อ่างเก็บน้ำหนองน้ำขุ่น        หมู่ 1

        (2.)  อ่างเก็บน้ำท้ายเหมือง         หมู่ 3

        (3.)  อ่างเก็บน้ำลำสมอ               หมู่ 4

        (4.)  อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม     หมู่ 4

        (5.)  อ่างเก็บน้ำทุ่งมะเซอย่อ       หมู่ 4

        บ่อโยก                                    จำนวน    3    บ่อ

        บ่อสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  จำนวน   11   แห่ง

        บ่อน้ำตื้น                                 จำนวน   78   บ่อ

        ถังเก็บน้ำฝน  คสล.                   จำนวน   19   แห่ง

        ฝาย  จำนวน   6  แห่ง  ได้แก่

        (1.)  ฝายทดน้ำวังขะโดะ                                   หมู่ 1

        (2.)  ฝายชะลอน้ำ ไร่อดีตกำนัน ศักดิ์ ทองเปราะ     หมู่ 1

        (3.)  ฝายน้ำล้น พุสมี                                        หมู่ 1

        (4.)  ฝายชะลอน้ำ กุยวาบอ                                หมู่ 2

        (5.)  ฝายชะลอน้ำ (หลังบ้านนายสมภาร ปัตถามัย)   หมู่ 2

        (6.)  ฝายทดน้ำห้วยว่ายอ                                   หมู่ 4

ลักษณะของไม้และป่าไม้  

     ลักษณะของป่าไม้ ในพื้นที่มีป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรัง  เขตป่าสงวนแห่งชาติ วังใหญ่ - แม่น้ำน้อย 

มีป่าพระเทพฯ  ป่าชุมชน

เขตการปกครอง

     ตำบลบ้องตี้แบ่งการปกครองเป็น 4  หมู่บ้าน  ดังนี้

     1.        หมู่ที่  1       บ้านบ้องตี้บน                  

     2.        หมู่ที่  2       บ้านบ้องตี้ล่าง          

     3.        หมู่ที่  3       บ้านท้ายเหมือง                

     4.        หมู่ที่  4       บ้านทุ่งมะเซอย่อ

การเลือกตั้ง

     1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  แบ่งเป็น 1 เขตเลือกตั้ง

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง

ซึ่งเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 4 เขตเลือกตั้ง โดยยึดเขตหมู่บ้านแบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง

อาชีพ  

    ราษฎรในตำบลบ้องตี้   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม พืชที่ปลูก ได้แก่  มันสำปะหลัง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ยางพารา  ฟักทอง พริก  พืชผัก  กล้วย  อาชีพเสริม  ราษฎรในตำบลบ้องตี้ 

เลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  ไก่ ฯลฯ และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่   สานเข่ง 

ไม้เสียบปลาหมึก เสริมรายได้   ราษฎรวัยหนุ่มสาว   ส่วนใหญ่ขายแรงงานนอกตำบลในเมืองใหญ่

และกรุงเทพมหานคร

การเกษตร

     ประชาชนในตำบลบ้องตี้  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  พืชที่ปลูก  ได้แก่ 


มันสำปะหลัง  ข้าวโพด ยางพารา  ฟักทอง พริก  กล้วย พืชผักสวนครัว เป็นต้น

การประมง

     พื้นที่ตำบลบ้องตี้ ไม่อำนวยในการทำการประมง เนื่องจากแหล่งน้ำมีน้อย และมักจะประสบปัญหา

ภัยแล้ง

การปศุสัตว์

     มีการเลี้ยงสัตว์ไว้ในครัวเรือนบ้าง แต่ไม่ทำเป็นอาชีพหลัก เช่น การเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัว เลี้ยงสุกร

เป็นต้น

การท่องเที่ยว

     ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับความนิยม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อยู่ในขั้นตอนดำเนินการพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมให้บริการประชาชน  สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ป่าพระเทพฯ  ,  ถ้ำสามฤดู ,

เส้นทางประวัติศาสตร์ , อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

อุตสาหกรรม

     การอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ มีเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทำไม้เสียบปลาหมึก

การจักสาน เป็นต้น

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

     กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง , กลุ่มเลี้ยงสุกร  ,  กลุ่มสาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น

     หน่วยธุรกิจ หน่วยบริการ ในเขตตำบลบ้องตี้

ประเภทธุรกิจ

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

รวม

1. ปั้มน้ำมัน  (ปั๊มหลอด)

  6

  9

  6

12

33

2. ปั๊มน้ำมัน  (หัวจ่าย)

  1

-

-

-

  1

3. ร้านขายของชำเบ็ดเตล็ด

23

16

15

24

78

4. ตลาดนัด

  2

  1

-

  1

 4

5. อู่ซ่อมรถ

  1

  2

-

  1

 4

6. ลานมัน

-

  1

-

  1

 2

 

การศึกษา

โรงเรียน

     1.) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    จำนวน   2    แห่ง   ได้แก่

          (1.)  โรงเรียนบ้านบ้องตี้

          (2.)  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ สาขาทุ่งมะเซอย่อ

      2.) โรงเรียนประถมศึกษา            จำนวน   4    แห่ง   ได้แก่

          (1.)  โรงเรียนบ้านบ้องตี้               หมู่ 1               

          (2.)  โรงเรียน ตชด. บ้านบ้องตี้ล่าง หมู่ 2

          (3.)  โรงเรียน ตชด. วัดสุทธาสินี    หมู่ 4

          (4.)  โรงเรียน ตชด. เฮงเค็ลไทย  (ตชด.136)   หมู่ 4

      3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              จำนวน   5    แห่ง   ได้แก่   

          (1.) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้องตี้ล้วนพูลผลาราม หมู่ 1

                (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)

          (2.) ศพด. บ้านบ้องตี้ล่าง  หมู่ 2    (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน)

          (3.) ศพด. บ้านท้ายเหมือง หมู่ 3   (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน)

          (4.) ศพด. บ้านทุ่งมะเซอย่อ  หมู่  4  (อบต.จัดตั้งฯ)

          (5.) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

                (บ้านวังขะโด หมู่ 4 )  ( ควบคุมดูแล โดย กศน. อำเภอไทรโยค )

     4.) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบ้องตี้      จำนวน   1    แห่ง   

ศาสนาและวัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

      ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม ตามลำดับ

     สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     1.) วัด       จำนวน   2    แห่ง   ได้แก่

          (1.) วัดบ้องตี้ล้วนพูลผลาราม หมู่  1     

          (2.) วัดทุ่งมะเซอย่อ หมู่  4

     2.) สำนักสงฆ์     จำนวน   3    แห่ง   ได้แก่

          (1.) อาศรมพระธรรมจาริก  หมู่ 2  (ใกล้โรงเรียน ตชด.บ้องตี้ล่าง)

          (2.) สำนักสงฆ์สุธาสินี           หมู่ 4

          (3.) สำนักสงฆ์ประดู่ทอง    หมู่ 4

     3.) โบสถ์คริสต์   จำนวน   5    แห่ง   ได้แก่

          (1.) คริสตจักรตะนาวศรี      หมู่ 1 ( ใกล้บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 )

          (2.) คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส   หมู่ 2

          (3.) คริสตจักรแบ๊พติสบ้องตี้ (สังกัดภาค 16)   หมู่ 2

          (4.) คริสตจักร            หมู่ 2

          (5.) คริสตจักร            หมู่ 2

     4.) มัสยิด  จำนวน   1    แห่ง   ได้แก่

          (1.) มัสยิดอัล-มูฮายีรีน   (ที่ตั้ง เลขที่ 6   หมู่ 3  ตำบลบ้องตี้ )

ประเพณีและงานประจำปี

     กิจกรรมงานประเพณีและงานประจำปี มีดังต่อไปนี้

เดือนมกราคม             งานประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยง , งานวันเด็กแห่งชาติ  

เดือนกุมภาพันธ์          งานประเพณีทางศาสนา วันมาฆบูชา

เดือนเมษายน             งานประเพณีทอดสะพานค้ำต้นโพธิ์ , งานประเพณีบุญบั้งไฟ       

เดือนเมษายน             งานประเพณีสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เดือนกรกฎาคม           งานประเพณีทางศาสนา  วันวิสาขบูชา

เดือนกรกฎาคม           งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา

เดือนสิงหาคม             งานกีฬาวันแม่แห่งชาติ

เดือนพฤศจิกายน         งานประเพณีวันลอยกระทง

เดือนธันวาคม             วันสำคัญเกี่ยวกับรัฐพิธี และ สถาบันพระมหากษัตริย์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น :  การจักสาน , การทอผ้า เป็นต้น

     ภาษาถิ่น :  เนื่องจากมีประชากรเชื้อสายกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมาก ภาษาที่ใช้จึงใช้ภาษากะเหรี่ยง

และ ภาษาไทย

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

     สินค้าเกษตร  ผ้าทอกะเหรี่ยง

การบริการพื้นที่

การคมนาคมขนส่ง

     มีถนนลาดยาง รพช. เป็นถนนสายหลัก ถนนส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นถนนลูกรัง , การบริการรถโดยสาร

รถประจำทางเส้นทางบ้องตี้บนไปจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบริการวันละ 3 รอบ  เวลา 6.15 น. , 6.40น. ,

7.00 น.และมีบริการรถโดยสารรถประจำทางเส้นทางทุ่งมะเซอย่อไปจังหวัดกาญจนบุรี ในเวลา 7.30 น. 

การไฟฟ้า

    ตำบลบ้องตี้ มีประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน  1,530  ครัวเรือน  และไม่มีไฟฟ้าใช้ 

ประมาณ   120  ครัวเรือน

การประปา

     ประปาหมู่บ้าน  มีทั้งหมดจำนวน  13 แห่ง   ได้แก่

     1.)  หมู่ 1   จำนวน  4  แห่ง                 

     2.)  หมู่ 2   จำนวน  3  แห่ง

     3.)  หมู่ 3   จำนวน  1  แห่ง                 

     4.)  หมู่ 4   จำนวน  5  แห่ง

การโทรคมนาคม   

     มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน   9  แห่ง   ดังนี้

     1.)  หมู่ที่  1     จำนวน  4  ตู้

     2.)  หมู่ที่  2     จำนวน  2  ตู้

     3.)  หมู่ที่  3     จำนวน  2  ตู้

     เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์  จำนวน   5  แห่ง   ดังนี้       

     1.)  หมู่ที่  1     จำนวน      1  แห่ง

     2.)  หมู่ที่  2     จำนวน      2  แห่ง

     3.)  หมู่ที่  4     จำนวน      2  แห่ง

หอกระจายข่าว

     เสียงตามสาย  มีทั้งจำนวน 3  แห่ง  ได้แก่

     1.)  หมู่ที่  1            

     2.)  หมู่ที่  2            

     3.)  หมู่ที่  4

     เสียงไร้สาย   ส่งสัญญาณจากสำนักงาน อบต.บ้องตี้ ไปยัง 4 หมู่บ้าน มีจุดกระจายเสียง

     10  จุด ติดตั้ง ณ บริเวณดังต่อไปนี้

     1.) หน้าบ้านอดีตกำนันประเทือง ทองเปราะ            หมู่ 1

     2.) หน้าบ้านนายสมเจตน์  ปรึกษา                        หมู่ 1

     3.) หน้าโบสถ์คริส ซอยบ้านผู้ใหญ่สุจินต์  ใครหอม   หมู่ 1

     4.) หลัง รพสต.บ้านบ้องตี้                                  หมู่ 1

     5.) หน้าบ้านนายไพบูลย์  ทองเปราะ                     หมู่ 2

     6.) หน้าบ้านนายสมภาร ปัตถามัย                         หมู่ 2

     7.) หน้าบ้านผู้ช่วยสมพงษ์ ทองเปราะ                    หมู่ 2

     8.) หน้าบ้านนายนิทัศน์  ลูกอินทร์                         หมู่ 2

     9.) หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง             หมู่ 3

     10.) หน้าบ้านนายปัญญา  เสริมสุข                        หมู่ 4

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

     ในพื้นที่มีไปรษณีย์ตำบลที่ให้บริการ 1 แห่ง

การบริการ

     การบริการรถโดยสารรถประจำทางเส้นทางบ้องตี้บน (หมู่ 1) ไปจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบริการวันละ

3 รอบ  เวลา 6.15 น. , 6.40น. , 7.00 น. และมีบริการรถโดยสารรถประจำทางเส้นทางจาก

บ้านทุ่งมะเซอย่อ (หมู่ 4) ไปจังหวัดกาญจนบุรี ในเวลา 7.30  น.  

สาธารณสุข

     มีสถานบริการด้านสาธารณสุข    จำนวน   2    แห่ง   ได้แก่

     1.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ้องตี้       หมู่ที่ 1                     

     2.) หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1.4      หมู่ที่ 1

อาชญากรรม

     ในพื้นที่ตำบลบ้องตี้มีการก่ออาชญากรรมค่อนข้างน้อย เช่น การลักทรัพย์ และการทะเลาะวิวาท

แต่ไม่บ่อยครั้ง แต่มีหน่วยบริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ให้บริการประชาชน ดังนี้

     หน่วยงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     จำนวน   6    แห่ง   ได้แก่

     1.) กองร้อยเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136  (หมู่ 1)

     2.) จุดบริการประชาชน ที่ทำการสายตรวจบ้องตี้  (หมู่ 1)

     3.) หน่วยกู้ภัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์  (หมู่ 2)

     4.) ป้อม ชรบ. (หมู่ 2)

     5.) จุดตรวจบ้านท้ายเหมือง  ร้อย อส อ.ไทรโยค ที่ 7  (หมู่ 3)  

     6.) จุดตรวจตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136  (หมู่ 3)

ยาเสพติด

     ในพื้นที่ตำบลบ้องตี้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดแต่ไม่รุนแรงนัก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำกับดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน

ช่วยกันสอดส่องดูแล ให้พื้นที่เกิดความสงบสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

     แหล่งน้ำธรรมชาติ   จำนวน  13  แห่ง   ได้แก่

     1.)  ลำห้วยบ้องตี้บน                    2.)  ลำห้วยบ้องตี้ล่าง

     3.)  ลำห้วยท้ายเหมือง                 4.)  ลำห้วยพุสมี

     5.)  ลำห้วยหมู่กระเหรี่ยง               6.)  ลำห้วยบ้านทุ่งมะเซอย่อ

     7.)  ลำห้วยข้าวหลาม                   8.)  ลำห้วยประดู่ทอง

     9.)  ลำห้วยลำสมอ                     10.) ลำห้วยซอยสุพรรณ

    11.) ลำห้วยดงยาง                      12.) ลำห้วยสีดอ

    13.) ลำห้วยมะนาว

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     1.) อ่างเก็บน้ำ    จำนวน      5   แห่ง  ได้แก่

          (1.)  อ่างเก็บน้ำหนองน้ำขุ่น                

          (2.)  อ่างเก็บน้ำท้ายเหมือง

          (3.)  อ่างเก็บน้ำลำสมอ               

          (4.)  อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม

          (5.)  อ่างเก็บน้ำทุ่งมะเซอย่อ

     2.) ฝาย    จำนวน   6  แห่ง  ได้แก่

          (1.)  ฝายทดน้ำวังขะโดะ                                   หมู่ 1

          (2.)  ฝายชะลอน้ำ ไร่อดีตกำนัน ศักดิ์ ทองเปราะ     หมู่ 1

          (3.)  ฝายน้ำล้น พุสมี                                        หมู่ 1

          (4.)  ฝายชะลอน้ำ กุยวาบอ                                หมู่ 2

          (5.)  ฝายชะลอน้ำ (หลังบ้านนายสมภาร ปัตถามัย)   หมู่ 2

          (6.)  ฝายทดน้ำห้วยว่ายอ                                   หมู่ 4

     3.) บ่อโยก                                    จำนวน    3    บ่อ

     4.) บ่อสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า     จำนวน    11   แห่ง

     5.) บ่อน้ำตื้น                                  จำนวน   78   บ่อ

     6.) ถังเก็บน้ำฝน  คสล.                     จำนวน   19   แห่ง

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

     แหล่งน้ำกิน น้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค มีทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำห้วย ส่วนที่เป็นแหล่งน้ำ

ที่ใช้สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ  ฝาย  บ่อน้ำ  เป็นต้น

น้ำ

     มีแหล่งน้ำทั้งทางธรรมชาติ ได้แก่ลำห้วยต่างๆ ที่ไหลผ่านทั้ง 4 หมู่บ้านในตำบลบ้องตี้

ป่าไม้

     พื้นที่ตำบลบ้องตี้มีพื้นที่จำนวนมากที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีป่าชุมชนที่คนในชุมชนร่วมกัน

อนุรักษ์ดูแล และป่าที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จฯ ซึ่งประชาชนในพื้นที่เรียกสั้นว่าป่าพระเทพฯ

ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกัน

ภูเขา

     ตำบลบ้องตี้มีลักษณะภูเขาล้อมรอบเป็นลูกคลื่น  มีภูเขาเล็กๆ อยู่ทั่วไป และสภาพทางกายภาพเป็น

ที่ราบเชิงเขา หรือที่ราบหุบเขา มีภูเขาตะนาวศรีกั้นชายแดนไทย-พม่า      

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

     คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ ปัจจุบัน ทั้งภาคประชาชน และ

หน่วยงานราชการ  ร่วมกันดูแลรักษา  เนื่องจากปัจจุบันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค

ในฤดูแล้งเป็นปัญหาที่ก่อผลกระทบในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงจัดทำโครงการและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ำ ป่าไม้ ยังคงสภาพสมบูรณ์ต่อไป