โรงเรียนบ้านบ้องตี้

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่   1   บ้านบ้องตี้  ตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทร 
034-540117

เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล - มัธยมตอนต้น

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง