ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านห้วยทรายขาว

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านห้วยทรายขาว ตามแบบ อบต.กำหนด